[Geoinquiets Barcelona] Nº911: Gal·les, Adirondack, NYC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº911: Gal·les, Adirondack, NYC

Raf Roset
La forta onada de calor combinada amb la sequera revela signes d'antigues edificacions de l'edat del ferro als camps de Gal·les
https://earther.com/scorching-heat-wave-reveals-signs-of-ancient-civilizati-1827482705

L'atles de l'Adirondack és un sistema d'informació molt complet del parc amb una API oberta per a la consulta de dades
https://adirondackatlas.org/

Determinar la millor posició per als carretons de menjar a la ciutat de Nova York tenint en compte diversos aspectes per a l'anàlisi geoespacial
https://carto.com/blog/optimizing-food-truck-locations/

Raf (89)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona