[Geoinquiets Barcelona] Nº898: migrar, gulag, lingüiística

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº898: migrar, gulag, lingüiística

Raf Roset
La migració forçada dels habitant de Puerto Rico després del pas de l'huracà Maria analitzada amb les dades de posició dels telèfons mòbils
https://www.citylab.com/environment/2018/05/watch-puerto-ricos-hurricane-migration-via-mobile-phone-data/559889/

Cartografia del Gulag: els camps de treball que van funcionar entre 1930 i les acaballes de 1950 a l'antiga Rússia, dividits en les tres categories segons la seva finalitat
http://gulagmap.ru/

Versió interactiva i cercable del mapa de Gough, un dels primers mapes que mostra Gran Bretanya d'una forma geogràficament reconeixible, com un mapa lingüístic
http://www.goughmap.org/

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona