[Geoinquiets Barcelona] Nº896: explotació, hidrografia, exili

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº896: explotació, hidrografia, exili

Raf Roset
Anàlisi de la superposició entre refugiats i grans àrees urbanes de països en desenvolupament, o les oportunitats laborals i la participació de corporacions multinacionals
https://www.cgdev.org/publication/are-refugees-located-near-urban-job-opportunities

RiverGIS és un complement per estudiar hidrografia amb QGIS bo i creant la geometria del model de flux HEC-RAS a partir de dades espacials
http://rivergis.com/

Mapa col·laboratiu de l'exili espanyol a Mèxic, per visualitzar la memòria dels exilats de forma geolocalitzada
https://www.exiliomexico.escoitar.org/

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona