[Geoinquiets Barcelona] Nº894: Viena, Itàlia, almirall

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº894: Viena, Itàlia, almirall

Raf Roset
Els noms dels carrers a Viena mostren un desequilibri en termes de la planificació urbana equitativa de gènere (hi ha més homes que dones, com a tots els llocs)
http://genderatlas.at/articles/strassennamen.html

El mapa de les antigues vies romanes d'Itàlia en forma d'esquema de metro, amb la opció de comprar un PDF d'altra resolució per imprimir amb qualitat
https://sashat.me/2018/05/27/roman-roads-of-italy/

El projecte de recerca per a l'estudi de les cartes nàutiques antigues que ha emprès un mariner portugués doctorat en història de la cartografia
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/sailing-mysteries-old-maps

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona