[Geoinquiets Barcelona] Nº892: relleu, recerca, aire

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº892: relleu, recerca, aire

Raf Roset
Dos esquemes de color per al mapa en relleu explicats: la diferència entre la llegenda decorativa i la llegenda perceptiva
https://clustergis.wordpress.com/2015/04/04/hipsometria-e-hipsografia-v/

Navigae és una plataforma de recerca i visualització cartogràfiques que també permet comparar mapes de diferents époques
https://www.navigae.fr

Visualització en un globus animat de la contaminació atmosfèrica a partir de les dades de qualitat de l'aire d'una xarxa de més de 10mil llocs
https://www.airvisual.com/earth

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona