[Geoinquiets Barcelona] Nº890: dinosaures, extracció, carboni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº890: dinosaures, extracció, carboni

Raf Roset
Un mapa interactiu amb línia de temps dels dinosaures i les diferents époques geològiques, fet amb una eina gratuïta de creació online
https://mappimundi.com/viewer/mappimundi/dinosaurs

RoboSat, codi obert per a l'extracció automàtica de features a partir d'imatges aèries i de satèl·lit, com edificis, estacionaments, carreteres o vehicles, gràcies @ibesora
https://www.openstreetmap.org/user/daniel-j-h/diary/44145

Model global reticulat de la petjada de carboni a partir de les anomenades emissions Scope 3 en termes per càpita i absoluts de 189 països amb dades CC-BY-NC en text i imatge
http://citycarbonfootprints.info/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona