[Geoinquiets Barcelona] Nº879: preses, infoxicació, artistes, migrants

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº879: preses, infoxicació, artistes, migrants

Raf Roset
Milers de projectes hidroelèctrics a la Península Balcànica bloquegen els rius i causen grans danys ambientals que alteren els ecosistemes regionals
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Our-pick/A-Balkan-Dam-Boom-Imperils-Europe-s-Wildest-Rivers

Temes informatius que són notícia arreu del món, mostrats per països i en llistes per tal de sortir de la bombolla informativa que ens imposem
http://unfiltered.news/

Recull de mapes artístics i geogràfics que mostren un territori existent des d'un aspecte sensible i/o subjectiu, pensat com un centre d'intercanvi per artistes i curiosos
http://polau.org/pacs/


Les rutes i les històries personals que mostren el camí de l'exili de cinc refugiats des que van marxar dels seus països fins que es van establir a França
http://www.lemonde.fr/les-nouveaux-arrivants/visuel/2018/05/21/partis-du-soudan-arrives-a-vichy-les-longs-chemins-de-l-exil-d-ahmed-ali-alsadig-anwar-et-hassan_5302276_5084811.html

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona