[Geoinquiets Barcelona] Nº878: animar, dominis, conspiranoic

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº878: animar, dominis, conspiranoic

Raf Roset
Un tutorial en dues parts sobre com fer transicions animades amb D3 entre mapa i diagrama per mostrar la potència de les dades
https://beta.observablehq.com/@floledermann/transitions-from-maps-to-diagrams-part-1

Un cartograma del món redibuixat segons el nombre de registres dins del domini d'internet de primer nivell de cada país, dades 2016
https://www.nominet.uk/mapping-the-online-world/

"La secta de la tierra plana" és un assaig sobre el retorn de la vella i absurda teoría que vivim en un disc que prepara reedició per al juny de 2018
Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona