[Geoinquiets Barcelona] Nº875: muntanyes, canvis, glacial, caminar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº875: muntanyes, canvis, glacial, caminar

Raf Roset
El càlcul, amb codi obert i dades obertes i compartides, de la prominència topogràfica (o també alçada relativa o autònoma, o factor primari) de totes les muntanyes del món a 30 metres

Una eina en desenvolupament per detectar els canvis a les ciutats a partir de les imatges satèl·lit pensada per facilitar les actualitzacions dels mapes

Britice és el mapa glacial que msotra les formes del paisatge que va deixar la darrera glaciació a Anglaterra ara 27mil anys

El projecte American Metrics és un atles web interactiu en curs i un sistema de mètriques que utilitza fonts de dades obertes per analitzar la caminabilitat de les ciutats

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona