[Geoinquiets Barcelona] Nº872: viral, casa, redisseny, cucut

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº872: viral, casa, redisseny, cucut

Raf Roset
Fer mapes és més fàcil que mai i la disseminació via xarxes socials els fa arribar arreu. Aquest paper intenta explicar quins són els elements per fer cartografia viral
https://www.researchgate.net/publication/325181270_Elements_of_Viral_Cartography

Com quedaria el mapa de població dels USA si tothom tornés al lloc d'on provenia originalment la seva família
https://flowingdata.com/2018/05/16/go-back-where-you-came-from/

El procés artístic i cartogràfic de redisseny d'un mapa de rutes aèries explicat a través d'una de les iteracions abans de tenir la versió definitiva
https://somethingaboutmaps.wordpress.com/2018/05/15/on-airline-mapping

La població de cucuts d'Anglaterra ha disminuït a la meitat en els darrers 20 anys, i el seguiment per GPS permet entendre algunes de les causes d'aquest problema global
https://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona