[Geoinquiets Barcelona] Nº805: poblament, pobles, xocolata, futbol

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº805: poblament, pobles, xocolata, futbol

Raf Roset
El progressiu poblament dels USA en un mapa interactiu i animat per anys a nivell de comtats
http://creatingdata.us/testing/county_populations/

Mapes produïts pel centre d'anàlisi i recerca de dades dels pobles d'Anglaterra sobre diferents variables
https://www.centrefortowns.org/maps

Ciutats de xocolata, disseny centrat en el fascinant patró geomètric de diverses ciutats traslladat a la confecció de dolços
http://www.rong-design.com/index.php?id=1826

Tots els equips de fútbol que juguen a Holanda, des de professionals fins a partits de costellada (en groc)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1owUPJ0G7odYb1pP9r2d2WYbtmovlQ6FZ

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona