[Geoinquiets Barcelona] Nº782: geodades, gltf, relleu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº782: geodades, gltf, relleu

Raf Roset
Catàleg universal de geodades per consultar i compartir informació geoespacial de tot tipus i en diversos formats

En defensa del format glTF enfront OpenGEX per als models en 3D i l'intercanvi d'objectes

Generar models 3D online a partir de les dades 30 m del projecte SRTM per a exportar i imprimir el relleu de qualsevol lloc del món

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona