[Geoinquiets Barcelona] Nº779: supermercats, aigua, població

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº779: supermercats, aigua, població

Raf Roset
A França està creixent l'interés pels supermercats cooperatius i participatius a l'estil de La Louve

La manca d'aigua com a força motriu de conflictes, especialment al proper orient, però que afecta tot el planeta
https://elordenmundial.com/2017/04/10/la-lucha-por-el-oro-azul-en-oriente-proximo/

Densitat de població d'Anglaterra en 3D segons estimacions de població d'Anglaterra i Gal·les de 2016 de l'ONS

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona