[Geoinquiets Barcelona] Nº778: energia, generació, incidents

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº778: energia, generació, incidents

Raf Roset
El mapa de les 9.438 plantes de generació d'energia dels USA, categoritzades per tipus, que sumen 1,4 TW de potència instalada

Quin és l'origen de l'electricitat que es consumeix als USA, amb les característiques de cada planta de generació

El sistema nacional americà per a la informació i el seguiment d'incendis forestals i altres tipus d'incidents relacionats amb el medi als USA
https://inciweb.nwcg.gov/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona