[Geoinquiets Barcelona] Nº773: geologia, sanfran, arqueovr

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº773: geologia, sanfran, arqueovr

Raf Roset
Un llibre de geologia i ficció per a un públic general amb una barreja inusual i divertida d'història i geologia.

El mapa no científic de la zona de la badia de San Francisco fet amb els malnoms, la sàtira i la crítica dels propis habitants de la zona

Visor de Realitat Virtual per a dispositius mòbils, que ofereix un catàleg de recreacions 3D de monuments i espais arqueològics visitables

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona