[Geoinquiets Barcelona] Nº772: millora, pib, eau, mecenes

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº772: millora, pib, eau, mecenes

Raf Roset
Resum de com han canviat les condicions de vida en general al món en els darrers 200 anys a partir de 6 indicadors
 
Percentatge de canvi del PIB de cada pais europeu per tal d'harmonitzar el PIB per càpita a tot Europa

Gairebé totes les reserves d'aigua franceses estaven contaminades per pesticides segons un estudi de 2014 amb dades del 2011

La reserva Jack i Laura Dangermond, un tros de 98 km2 de Califòrnia que la TNC preservarà del desenvolupament gràcies a un donatiu de 165M USD del fundador d'ESRI
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/bixby-ranch-dangermond-land-donation-in-california/548849/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona