[Geoinquiets Barcelona] Nº763: allaus, cartojs, persones, terreny

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº763: allaus, cartojs, persones, terreny

Raf Roset
La informació de la neu a les valls d'Andorra en un visor 3D online

Tota la potència de la nova versió de la llibreria js de Carto, codi obert, demostrada en 15 mapes ben diferents

Geografia humana des de la cadira del despatx: emprar Google Street View per observar el territori urbà i treure conclusions

La combinació de tessel·les vector i diferent opcions per a pintar el terreny genera infinits models de presentació dels mapes al navegador
https://mapzen.com/blog/refill-terrain/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona