[Geoinquiets Barcelona] Nº761: Gondwana, capçades, bastonades, petadades

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº761: Gondwana, capçades, bastonades, petadades

Raf Roset
La versió final del mapa geològic de Gondwana després de 7 anys de projecte veurà la llum el 2018
http://www.gondwana.geologia.ufrj.br/en/?page_id=26

Mapa d'Àfrica que mostra tant la densitat de vegetació com les alçades de les capçades dels boscos que encara perviuen
Projecte col·laboratiu per a la preservació de la memòria gràfica dels fets de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya
http://catmemoria.cat/

EarthServer, iniciativa europea de cerca de cubs de dades d'imatge satèl·lit en 3D x/y/t i dades meteorològiques 4D x/y/z/t
http://www.earthserver.eu/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona