[Geoinquiets Barcelona] Nº760: boscos, illes, bicicletes, incendis

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº760: boscos, illes, bicicletes, incendis

Raf Roset
"Els boscos hi són des d'abans dels homes, i els deserts els segueixen". L'inquietant retrocès dels boscos primigenis  

La col·lecció de totes les illes dels USA i Canadà que tenen per nom "illa rodona", malgrat que la forma real sigui altra. Es pot comprar en format poster.
https://somethingaboutmaps.wordpress.com/2017/11/30/a-collection-of-round-islands/

Anàlisi interactiu de tots els robatoris de bicicletes a Toronto per tipus i barris amb dades 2014-2016 del departament de Policia

Potencial de les imatges UAV com dades de veritat terreny per a la classificació de la severitat de crema de imatges Landsat: aproximacions a un producte útil per a la gestió post incendi

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona