[Geoinquiets Barcelona] Nº758: subsòl, lidar, similaritat, cartograma

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº758: subsòl, lidar, similaritat, cartograma

Raf Roset
Alquimistes del sól: una visita a la rizosfera, les bèsties de subsòl, la biomass microbiana i els bolets fet per una cartògrafa alhora artista

La Terra nua: la geologia i els riscos naturals de l'estat de Washington vistos amb Lidar

L'índex Topos de similaritat que té en compte tot d'indicadors mostra una ciutat invisible latent i mutant per comparar barris
https://medium.com/topos-ai/introducing-the-topos-similarity-index-and-x-everywhere-82fcec1fb367

Un script de Python per generar cartogrames d'igual àrea en SVG o GeoJSON a partir de dades en Shapefile, GeoJSON o CSV
https://github.com/LokiTechnologies/equalareacartogram

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona