[Geoinquiets Barcelona] Nº753: Boston, gas, isocrones, mapes

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº753: Boston, gas, isocrones, mapes

Raf Roset
Un resum diferent del FOSS4G Boston per part d'un antic organitzador de la conferència
http://knowwhereconsulting.co.uk/blog/foss4g-its-getting-better-all-the-time/

Mapa de la xarxa europea de transport i distribució de gas natural amb dades 2017 i en PDF
https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/Maps/2017/ENTSOG_CAP_2017_A0_1189x841_FULL_064.pdf

Servei online experimental de càlcul de rutes per a diferents tipus de transport, cadira de rodes també, que mostra isocrones per temps o distància

Els mapes són cada cop més presents a tots els sectors i com estan impulsant una altra revolució tecnològica
https://www.bbc.com/news/amp/business-41501533

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona