[Geoinquiets Barcelona] Nº752: vent, exoplanetes, actius, assistents

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº752: vent, exoplanetes, actius, assistents

Raf Roset
El Global Wind Atlas permet identificar potencials ubicacions per a la generació d'energia eòlica pràcticament arreu del món i realitzar càlculs preliminars
https://globalwindatlas.info/

Mapa dels més de mil sistemes solars amb exoplanetes potencialment habitables d'aquest racó de la galàxia
http://phl.upr.edu/library/notes/themap

El catàleg d'actius espaciotemporals és una especificació oberta per millorar la interoperabilitat en la cerca d'imatges satèl·lit , en desenvolupament
https://medium.com/@cholmes/announcing-the-spatiotemporal-asset-catalog-stac-specification-1db58820b9cf

Visualització dels moviments dels assistents a un congrés amb seguiment via Wifi, i selecció per rectangle  gràcies @pacoguillem
https://apps.opendatacity.de/relog/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona