[Geoinquiets Barcelona] Nº751: València, alfabetització, Holanda, aire

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº751: València, alfabetització, Holanda, aire

Raf Roset
La societat Jerònima Galés reedita el més antic de València, de 1608 gràcies  @pacoguillem
http://valenciaplaza.com/La-sociedad-Jeronima-Gales-reedita-el-plano-mas-antiguo-de-Valencia-fechado-en-1608  

Un atles fluid i en evolució que és un recorregut exploratori pels móns alfabetitzats
http://abecedaire.enssib.fr/menu

Mapa d'Holanda amb la toponímia tal i com es va escriure per primer cop, sense canvis ni normalitzacions
https://i.imgur.com/N0AyOwp.jpg

El visor web d'informació aeronàutica digital INSIGNIA mostra el contingut de la base de dades AIS en forma gràfica i interactiva
https://ais.enaire.es/insignia/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona