[Geoinquiets Barcelona] Nº746: satèl·lit, cultius, buit, radiació

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº746: satèl·lit, cultius, buit, radiació

Raf Roset
La nova carrera espacial: les imatges de satèl·lit estan canviant totes les indústries conegudes
https://hackernoon.com/the-new-space-race-24ccd953967d

Un nou mapamundi de l'USGS mostra la distribució de terres de cultiu a tot el món amb una resolució nominal de 30 metres

La por al buit dels primers cartògrafs explica els monstres i les altres filigranes dels mapes antics

Safecast és un projecte global de ciència ciutadana basat en el voluntariat que treballa per proporcionar dades obertes sobre l'entorn
https://blog.safecast.org/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona