[Geoinquiets Barcelona] Nº745: migració, deforestació, subministrament, malla

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº745: migració, deforestació, subministrament, malla

Raf Roset
Población Dirigida és un documental interactiu online fet en el taller de Migracions Visualizar 17 de MediaLab Prado
http://territoriodedatos.org/poblacion-dirigida/

Sistema de monitorització i alerta de la deforestació per ajudar apreservar els boscos arreu del planeta
http://www.globalforestwatch.org/

Visualització i exploració de cadenes de subministrament de matèries primeres per avaluar-ne l'impacte ambiental global i fer canviar polítiques comercials per millorar la conservació del planeta
https://trase.earth/

Una malla adaptativa per mostrar el més gran detall de dades sense incórrer en l'incompliment de la llei de protecció europea

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona