[Geoinquiets Barcelona] Nº743: contractes, vinil, Arizona, plana

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº743: contractes, vinil, Arizona, plana

Raf Roset
Visualització interactiva amb informació associada dels contractes del Banc Mundial, gràcies @sfggeogis
http://d3.artzub.com/wbca/

Mapamundi col·laboratiu de tendes de discs de vinil, gràcies a @realivansanchez
https://www.vinylhub.com/explorer

Arizona és el lloc on porten els cotxes autònoms per que aprenguin a conduir
https://www.nytimes.com/2017/11/11/technology/arizona-tech-industry-favorite-self-driving-hub.html

El congrés internacional de la Terra plana ha tancat la seva edició de 2017, i prepara la 2018
http://www.iflscience.com/space/flat-earthers-just-held-a-conference-and-it-was-as-ridiculous-as-you-think/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona