[Geoinquiets Barcelona] Nº742: geologia, Roma, resolució, cia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº742: geologia, Roma, resolució, cia

Raf Roset
Una passejada per 5 espais insòlits del patrimoni geològic català (podeu contactar l'autor per fer-la en viu)
https://drive.google.com/file/d/1L9E4GbvgHYjl1w9927zX1-iSRPhzIWBL/view?ts=5a0bf3a8

Com s'han creat les tessel·les i l'estil del mapa vector de l'imperi Romà i com s'hi accedeix via @klokantech
http://commons.pelagios.org/2017/11/building-the-roman-empire-vector-tile-map/

Deep learning i xarxes neuronals per aplicar la super resolució a les imatges satèl·lit del Sentinel2
https://www.grafcan.es/2017/11/inteligencia-artificial-aplicada-al-incremento-de-resolucion-de-imagenes-sentinel2

Un dia a la vida d'un cartògraf de la CIA: quin perfil es requereix i quines tasques realitzen
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2017-featured-story-archive/a-day-in-the-life-of-a-cia-cartographer.html

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona