[Geoinquiets Barcelona] Nº741: shape, manifestants, teledetecció, landsat

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº741: shape, manifestants, teledetecció, landsat

Raf Roset
Click2shp permet dibuixar punts, línies i polígons en un mapa web i desar el resultat com un SHP
http://gis.ucla.edu/apps/click2shp/

Mesurar fàcilment l'assistència de gent a les manifestacions amb una eina online gratuïta
https://www.mapchecking.com/#41.3890445,2.1942991;41.3891471,2.1943983;41.3892135,2.1944869;41.3919502,2.1908553;41.3946545,2.1872610;41.4084200,2.1692687;41.4083556,2.1691614;3.5;41.4004490,2.1793956,14

Les empreses de teledetecció més destacades, ordenades segons la font principal de dades de teledetecció que utilitzen
https://agfundernews.com/remote-sensing-market-map.html

Analysis Ready Data (ARD) de l'USGS ajudarà a reduir el temps necessari per processar i analitzar dades i imatges Landsat
https://www.usgs.gov/news/significant-milestone-improving-usability-landsat-satellite-data

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona