[Geoinquiets Barcelona] Nº694: música, vigilància, cartografia, geologia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº694: música, vigilància, cartografia, geologia

Raf Roset
La música dels USA: 50 mapes que mostren on s'escolten els principals 50 artistes

Vigilància sota vigilància: mapa col·laboratiu de càmeres de vigilància i seguretat amb dades OSM
https://kamba4.crux.uberspace.de/

L'arxiu dels 52 breus consells pràctics de cartografia que @pinakographos anava tuitejant
https://somethingaboutmaps.wordpress.com/2016/12/12/a-practicarto-archive/

Fotogrametria SfM per a generar mapes geològics d'alta resolució en 3D fàcilment
http://www.geosociety.org/gsatoday/science/G313A/article.htm

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona