[Geoinquiets Barcelona] Nº693: escapar, animar, identificar, patentar

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº693: escapar, animar, identificar, patentar

Raf Roset

Com de lluny pots arribar un divendres tarda en hora punta sortint d'aquestes ciutats dels USA
https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/national/escape-time/

Visualitzar dades amb animació de moviments per arcs en el canvas
https://cerebellumaps.wordpress.com/2017/02/28/flow-mapping-onto-the-html-canvas/

Coneixes gaire bé la teva ciutat? Un joc per identificar imatges i encertar-ne el lloc
http://www.urbanopticon.org/barcelona/

Mapa d'Europa amb el nombre de peticions de patents per milió d'habitants de cada regió
https://jakubmarian.com/number-of-patent-applications-per-capita-by-region-in-europe/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona