[Geoinquiets Barcelona] Nº692: Irma, europeus, muticultural, geologia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº692: Irma, europeus, muticultural, geologia

Raf Roset
Podeu desplaçar l'huracà Irma sobre el mapamundi per veure les veritables dimensions del fenòmen
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/09/06/heres-how-big-irma-would-be-where-you-live/

Mapa, dibuixat a mà, dels pobles europeus abans de l'arribada de l'imperi romà

La Tabula Rogeriana, un mapa i alhora una meravella multicultural de l'edat mitjana
http://www.publicmedievalist.com/greatest-medieval-map/

El nou mapa geològic digital dels USA fet a partir d'una sola base de dades estandarditzada
https://www.usgs.gov/news/stitching-together-new-digital-geologic-quilt-united-states

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona