[Geoinquiets Barcelona] Nº691: avions, mapes, finques, migracions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº691: avions, mapes, finques, migracions

Raf Roset
Les dades oceanogràfiques fruit de la recerca d'avions perduts ara a l'abast del públic
http://marine.projects.ga.gov.au/mh370-phase-one-data-release.html

Materials del taller per fer cartografia amb eines de codi obert: Inkscape i Qgis
https://github.com/MicheleTobias/OpenSourceCartography

Com trobar una finca rústica quan ets al camp, amb la referència cadastral i Gmaps
http://tasagronomos.com/localizar-finca-rustica/

Mapa i xifres per visualitzar la mida, l'escala i la importància de les migracions animals
http://www.themilitarymutual.com/strength-in-numbers/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona