[Geoinquiets Barcelona] Nº668: bicicletes, vector, bèsties, bases

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº668: bicicletes, vector, bèsties, bases

Raf Roset
Visualització interactiva dels recorreguts fet amb bicicletes públiques a NYC un dia, via @realivansanchez
https://tbaldw.in/citibike-trips/

Opcions per fer mapes amb tessel·less vector a partir de les dades OSM 
https://stevebennett.me/2017/08/23/openstreetmap-vector-tiles-mixing-and-matching-engines-schemas-and-styles/

Compte amb les bèsties: el mapa dels senyals de trànsit que alerten d'animals fet a partir de dades OSM
http://panneauxbiche.com/#5/45.936/2.417

Mapes base de tot el món en diferentes projeccions i format SVG editable, per reutilitzar lliurement
https://visionscarto.net/fonds-de-cartes

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona