[Geoinquiets Barcelona] Nº659: IA, drogues, romans, Lego

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº659: IA, drogues, romans, Lego

Raf Roset

Entrenar una IA per determinar el nivell de riquesa dels llocs a partir de fotografies satèl·lit
http://penny.digitalglobe.com/

Morts a la carretera als USA entre 1995 i 2013 relacionats amb el consum de drogues i alcohol
http://www.drugtreatment.com/expose/roadway-fatalities-drug-alcohol/

El mapa de les carreteres romanes a Gran Bretanya, a partir de les evidències existents
http://sashat.me/2017/07/23/roman-roads-of-britain/

Una eina CAD de codi obert per dissenyar models virtuals per construir amb maons LEGO®
Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona