[Geoinquiets Barcelona] Nº658: comerç, visual, calor, atraccions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº658: comerç, visual, calor, atraccions

Raf Roset
Kelvin Atlas amb informació agregada i anònima de transaccions tarja/TPV del Banc Sabadell, gràcies Marina
https://kelvinatlas.com/

Servei web mostra les conques visuals i els objectes propers des de qualsevol cim
http://www.heywhatsthat.com/

Com de calurosos seran els estiu l'any 2100 a les grans capitals del món?
https://www.climatecentral.org/wgts/global-shifting-cities/index.html

Mapamundi de la principal atracció turística de cada pais segons TripAdvisor
https://www.vouchercloud.com/thomson-holidays-vouchers#tripadvisor-map

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona