[Geoinquiets Barcelona] Nº657: airbnb, tresors, emoji, fonts

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº657: airbnb, tresors, emoji, fonts

Raf Roset
Mapa animat d'Airbnb a Barcelona 2009-2017: cada punt representa el primer lloguer d'un apartament, amb propietari
http://www.dwarshuis.com/various/airbnb/barcelona/#

El mapa del tresor del Regne Unit: totes les zones on es poden trobar restes valuoses de civilitzacions antigues
http://www.sykescottages.co.uk/blog/treasure-map-uk/

Mapa del temps actual fet amb emoji, ofereix altres capes interessants visualitzables en 3D
https://maps.darksky.net/@emoji,40.484,-13.887,4

Conoce tus fuentes: el primer catàleg de fonts i manantials d'aigua d'Andalusia fet online i participativament
http://www.conocetusfuentes.com

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona