[Geoinquiets Barcelona] Nº653: aglomeracions, ciutats, siluetes, humanistes

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº653: aglomeracions, ciutats, siluetes, humanistes

Raf Roset
Què són, com s'organitzen i quin impacte tenen les aglomeracions urbanes explicat amb dades i 3D
https://agglomerations.ru/research

Pósters de ciutats de tot el món amb estils diferents per decorar parets
https://cityartposters.com/

Col·lecció gratuïta de les siluetes de tots els països del món a diferentes mides i en SVG
https://github.com/djaiss/mapsicon

Tutorials revisats per experts que ajuden els humanistes a conèixer una àmplia gamma d'eines digitals, tècniques i fluxos de treball per facilitar la recerca i l'ensenyament
http://programminghistorian.org/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona