[Geoinquiets Barcelona] Nº650: OSM, mapmatching, geotagging, modelisme

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº650: OSM, mapmatching, geotagging, modelisme

Raf Roset
Versió beta d'un portal de mapes basat en OSM amb diferents capes i opcions de visualització
https://www.mapcat.com/

Una algoritme de map matching per revisar, ajustar i enriquir les traces GPS a la xarxa viària d'OSM

Georeferenciació i etiquetatge consorciat pels usuaris de fotografies antigues de la NYPL

Un model a escala del cotxe de Google per a crear l'StreetView de Wunderland, la maqueta ferroviària gegant

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona