[Geoinquiets Barcelona] Nº649: psicogeografia, aprenentatge, gentrificació, paridòlia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº649: psicogeografia, aprenentatge, gentrificació, paridòlia

Raf Roset
Psicogeografia en l'era del jo quantificat: mapes mentals de l'activitat personal georeferenciada
http://www.vislab.io/projects/mentalmaps/

Actualització automàtica de mapes combinant aprenentatge profund i Streetview

La gentrificació de la ciutat de Nova York generada per Airbnb i els lloguers a curt termini
https://davidwachsmuth.com/2017/07/07/airbnb-and-gentrification-in-new-york-full-paper-now-available/

La paridòlia de veure mapes a tota mena de situacions diàries: núvols, taques, moquetes
http://julesgrandin.com/wordpress/portfolio/thingsmaps/

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona