[Geoinquiets Barcelona] Nº648: R, geòlegs, pesta, fotogrametria

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº648: R, geòlegs, pesta, fotogrametria

Raf Roset

Guia completa amb instruccions i contenidor Docker per fer geovisualització amb R

La lliga dels geòlegs solitaris, un joc peculiar per Windows de descoberta de roques
http://tak.itch.io/league

El retorn de la pesta, i altres malalties zoonòtiques re-emergents, bàsicament a zones pobres
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/07/daily-chart-1

Edificis escanejats en 3D de dins a fora i reconstruïts virtualment gràcies a la fotogrametria
http://www.oddviz.com/portfolio/hotel/

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona