[Geoinquiets Barcelona] Nº644: GPS, algonquin, pubs, solidaritat

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº644: GPS, algonquin, pubs, solidaritat

Raf Roset
Els termes més habituals relacionats amb el GPS explicats de manera entenedora
http://gisgeography.com/gps-accuracy-hdop-pdop-gdop-multipath/

L'atles lingüístic de les tribus algonquines, els pobladors primers del nord d'Amèrica del Nord
http://www.atlas-ling.ca/

Servei online que recomana els millors pubs de les poblacions angleses per complementar la visita
http://www.barcrawl.co.uk/pubcrawledit.aspx?TYPE=RDM

Mapa interactiu de les iniciatives solidàries amb els immigrants i refugiats a França
https://sursaut-citoyen.org/

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona