[Geoinquiets Barcelona] Nº643: quadrícula, insectes, geovisualització, fortificacions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº643: quadrícula, insectes, geovisualització, fortificacions

Raf Roset

La navegació per quadrícules en els mapes de Londres, la ciutat més complicada per als turistes
http://news.nationalgeographic.com/2017/06/maps-london-streets-taxi-knowledge-history/

Mapa dels insectes que es poden trobar a la ciutat de Melbourne a partir d'una mostra de 15 zones
http://biodiversity.melbourne.vic.gov.au/insects/index.html#

Una llista amb 80 exemples de visualitzacions de dades que tenen component geo
https://carto.com/blog/eighty-beautiful-data-visualizations-using-location-data

El mapa interactiu dels refugis fortificats del Regne Unit fruit d'un projecte col·laboratiu de 4 anys de durada 
https://hillforts.arch.ox.ac.uk/

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona