[Geoinquiets Barcelona] Nº638: blog, literatura, ciutadans, drones

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Nº638: blog, literatura, ciutadans, drones

Raf Roset
Un blog francès de recerca i experimentació sobre les diverses maneres de veure i dibuixar el món
https://visionscarto.net/

Mapes literaris de Madrid i Barcelona, en paper i format pòster per decorar parets

Fotografiar tot Anglaterra per part dels ciutadans, un projecte geogràfic col·laboratiu
http://www.geograph.org.uk/

Fotografies aèries espectaculars d'alta resolució a la galeria d'imatges del projecte AirPano
http://www.airpano.com/Photogallery.php?gallery=234

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona