[Geoinquiets Barcelona] Investigació i feina

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Investigació i feina

Raf Roset

Descripció de l’oferta: “La reutilització de l’Open Data en l’àmbit econòmic. http://doctoratsindustrials.gencat.cat/files/file/attachment/4826/103_DI_IBOD_UOC_PE6_171127.pdf

Incorporació immediata! Entrevistes dijous 30/11

Per tal de participar en l’entrevista cal complir:


Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona