[Geoinquiets Barcelona] IGN publica xarxa de transports en format Shapefile

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] IGN publica xarxa de transports en format Shapefile

Termens Perarnau, Assumpció

Notícia sobre la publicació de la xarxa de transport (RT): http://www.nosolosig.com/noticias/902-ya-se-puede-descargar-la-red-de-transportes-de-espana-en-formato-shape

 

Información Geográfica de Referencia (IGR) de l’IGN-E: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=REDTR

 

Assumpció Termens

 


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona