[Geoinquiets Barcelona] IDEC TALK. Mash-up de metadades (CREAF)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] IDEC TALK. Mash-up de metadades (CREAF)

Oscar Fonts
El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va
presentar l’aplicació “IDEC Talk” que consulta (per sota) al
catàleg de metadades de la Infraestructura de Dades Espacials
de Catalunya (IDEC), mostrant els registres trobats i dibuixant
la caixa de coordenades corresponent a la metadada sobre
l’API de Google Maps.

La novetat (respecte al catàleg clàssic de la IDEC) és que es
poden realitzar comentaris als registres disponibles previ
registre de l’usuari. Aquests comentaris són públics i altres
usuaris els poden llegir ja que s’incorporen als resultats de la
cerca.

L’aplicació es pot consultar a: http://ogc.uab.cat/idectalk/

--

Via http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/butlletins/cat/ICC_CSIDEC_noticies_12_2011.pdf