[Geoinquiets Barcelona] Gmaps amb colorets

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Gmaps amb colorets

Alexandre Nobajas
Hola,

Avui a la trobada ha sortit mencionat que a Google maps es podien canviar els colors del mapa base. Ara fa un temps, jugant amb la nova versió de la seva API, vaig fer proves de com fer mapes lletjos i aquí en teniu els resultats. Hi ha dos mapes customitzats i l'original per a comparar.


Pels que no ho sabíeu, la nova API també permet obtenir el valor z del terreny:


Salut!

Àlex