[Geoinquiets Barcelona] Gira 2013 en bici de Paul Fuster

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Gira 2013 en bici de Paul Fuster

Joan Pleixats
Això està fet tan sols amb jquery?

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Gira 2013 en bici de Paul Fuster

Oscar Fonts
Rockstar Map, un plugin per jQuery:

http://nikolaydyankovdesign.com/demos/rockstar-map/

Molt maco.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona