[Geoinquiets Barcelona] Geoportal de l'Espai Públic a l'Hospitalet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Geoportal de l'Espai Públic a l'Hospitalet

Assumpcio Termens
Geoportal de l'espai públic de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat:

Permet consultar sobre el mapa de la ciutat informació útil sobre neteja viària, recollida de residus, obres, parcs i jardins, abrat, mobilitat, cartografia, guia urbana i altres aspectes relacionats amb l'ús de l'espai públic.

--
   óıɔdɯnssɐ
  

Mailtrack Remitent notificat amb
Mailtrack 28/05/18, 22:06:06

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona