[Geoinquiets Barcelona] Feliç aniversari a tots

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] Feliç aniversari a tots

Raf Roset
Una Geoinquieta amb bona memòria em recorda que ara fa 1 any que ens vam veure per primera vegada:
http://wiki.osgeo.org/wiki/Geoinquiets_Barcelona

Per mi ha estat una gran experiència. I que ho poguem celebrar molts més anys !

Raf